Kasulik

01
11 / 19

Äratuskell riigiettevõtlusele

Hiljutised sündmused Euroopa Liidu riigiabi valdkonnas on toonud erilisse fookusse selle, kuidas riik tegutseb ettevõtluses. Riigile ja kohalikele omavalitsustele kuuluvatele ettevõtetele peaks mõjuma külma dušina äsja avaldatud Rahandusministeeriumi riigi osalusega äriühingute ja sihtasutuste 2018. aasta koondaruanne, mille alusel ei ole nende äriühingute kasumlikkus paljudel juhtudel piisav. Sellele lisandub ka Euroopa Komisjoni värske otsus, millega kohustatakse Soomet nõudma bussitranspordi ettevõttelt tagasi ebaseaduslikriigiabi summas 54,2 miljonit eurot.

23
10 / 19

Konkurentsipiirangud kinnisvaratehingutes

Konkurentsiõiguse asjaolud kipuvad jääma kinnisvaratehingutes tagaplaanile, ehkki neid jõuab nimetatud tehingutesse üha sagedamini. Selline vaatenurk ei ole õigustatud, sest konkurentsi kahjustavad kokkulepped võivad osutuda tühisteks ja tuua endaga kaasa märkimisväärseid rahatrahve. Seepärast tuleb kinnisvaratehingutes endale teadvustada, millised tingimused kujutavad endast konkurentsiõiguslikku riski.

22
10 / 19

Õigussuhted tuleb ebaausate kaubandustavade reeglistiku tõttu üle vaadata

17. aprillil 2019 võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/633, mis käsitleb ebaausaid kaubandustavasid põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes.

22
10 / 19

Konkurendi halvustamine kui kuritarvitus ehk Konkurentsiõiguse haare laieneb edasi

Konkurendi halvustamine on keelatud kui ebaaus äritegevus, kuid sellise tegevuse üle ei ole seni teostanud järelevalvet Konkurentsiamet ega Euroopa Komisjon tavapäraste konkurentsiõiguse normide alusel. Ebaausa konkurentsi juhtumid on seni tüüpiliselt olnud tsiviilvaidluste objektiks. Mitme Euroopa riigi konkurentsiamet on samas hakanud konkurentide halvustamist turgu valitseva ettevõtja poolt käsitama kui Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikli 102 või selle riigisiseste analoogide alusel keelatud kuritarvitust. Sellega on need riigid kuritarvituste võimalike väljendusviiside ringi laiendanud.

22
10 / 19

Amazoni näide. Kas vertikaalselt integreeritud ettevõtjad rikuvad automaatselt konkurentsireegleid?

Euroopa Komisjon teatas 17. juulil 2019 ametliku menetluse algatamisest, et hinnata, kas Amazoni poolt sõltumatutelt jaemüüjatelt saadud tundliku teabe kasutamine rikub konkurentsireegleid. Selle menetluse pinnalt tekib küsimus, mil määral heidetakse konkurentsiõiguses ette vertikaalset integreeritust kui sellist, st tegutsemist järjestikustel turutasanditel.

22
10 / 19

Kolm kartelliohtlikku läbirääkimistehnikat edasimüügisuhetes

Tootmise ja turustamise erinevatel tasandil tegutsevate ettevõtjate (nt tarnija-edasimüüja, hulgimüüja-müüja) läbirääkimised hõlmavad sageli igapäevasuhtlust ja mitmesuguseid läbirääkimistehnikaid, mille eesmärk on saavutada enda majanduslikud eesmärgid, muu hulgas toote hinna, koguse ja kvaliteedi puhul. Seega peaksid kaubanduses tegutsevad ettevõtted – sh nende ostu- ja müügijuhid – olema teadlikud sellest, millised igapäevased läbirääkimistehnikad kujutavad endast konkurentsiõiguslikku riski.

/12